Svečano otvaranje izložbe virtuelne fotografije „ILUMINACIJE GENIJUSA”
Autorka izložbe Slađana Nojković – MAGNES

Izložbe
Subota, 19. septembar 2015. u 19 h

Koncept izložbe:

Izložbu VIRTUELNE FOTOGRAFIJE pod nazivom ILUMINACIJE GENIJUSA, čine radovi iz eksperimentalnog fotografskog ciklusa (započet 2013.godine) sa nastojanjem da ispita mogućnost slobode likovnog izražavanja u fotografiji, koja je, kao likovni medij, ograničena likovna foma u pogledu vizuelnog sadržaja uslovljenog realnim prikazom predmetnog sveta koji se fotografiše. Tokom rada posebno je tretiran likovni i simbolički aspekt svetlosti, zbog čega likovni rad i nosi naziv Mlečni put.

Fotografije nastale tokom ovog rada, posredstvom digitalnog fotoaparata, svojevrsni su svetlosni fenomeni koji se generišu u intervalu ekspozicije svetlosti (potpuno su originalne apstraktne kompozicije na kojima dominiraju autentične dinamične forme, zbog čega su i ponele naziv virtuelna fotografija). Likovni sadržaj ove vrste fotografija nije naknadno komjuterski kreiran, već su u potpunosti čista foto zabeleška poetične igre svetlosti, a time i u pravom smislu reči slike slikane svetlošću, što fotografija etimološki i označava.

Svetlosni zrak je osnovni gradivni i likovni element forme koja dominira kompozicijom i koja svojim virtuoznim, krilatim i talasastim oblicima neminovno apstrahuje i osvetljava pojam duha i duhovne snage, kao univerzalnog stvaralačkog principa, a time i upućuje misao na traženje, prepoznavanje i pronalaženje ove životne supstancije i univerzalne životne vrednosti u nekim novim prostorima i duhovnim sadržajima. S toga i nije slučajno što izložba nosi naziv Iluminacije genijusa (genijusi, niža krilata božanstva u mitologiji su nosioci poletne duhovne snage i ideja - u prenesenom značenju: pokretači svakog stvaralačkog procesa). Izložbu čine radovi birani tako da obrazuju ne samo određenu likovnu, već i jednu metaforičnu celinu koja će odražavati navedenu ideju, ilustrujući svojim likovnim sadržajem preobražaj duha u nove likovne forme.

Osim likovnog i simboličkog aspekta, izložba ima i psihosocijalnu dimenziju, koja (polazeći od očigledne analogije u principu generisanja kako digitalnih, tako i mentalnih slika, zasnovanog na procesu propuštanja reflektovane svetlosti u odredjenoj fizičkoj ili duhovnoj formi iz određenog okruženja u odredjeni fotosenzitivni sklop) preispituje uticaj kulturnog okruženja u fomiranju mentalnih slika i pojmova, vrednosnih predstava, ideja i drugih duhovnih formi i sadržaja u čovekovoj svesti, a time dotiče i pitanja oblikovanja i preobražaja ličnosti koja, u tom uzročno posledičnom odnosu sa kulturnim okruženjem je ponovo faktor uticaja na obrazovanje novih kulturnih fomi i preobražaja kulturnog okruženja.

Autorka izložbe Slađana Nojković

O autorki:

Slađana Nojković je dizajner sa dugogodišnim radom u proizvodnji obuće i kožne galanterije, a bavi se i slobodnim likovnim izrazom u oblasti slikarstva i eksperimentalne, tzv. virtuelne fotografije konceptualnog tipa.

Učestvovala je na nekoliko grupnih izložbi.

Ovo je prva samostalna izložba na kojoj izlaže deo radova iz eksperimentalnog fotografskog ciklusa kojim se bavi od 2013. godine, u nastojanju da prevaziđe zadate okvire standardne fotografske forme uslovljene realnim prikazom i prodre u nove dimenzije ovog likovnog medija.

Ime Magnes koristi za stvaralački rad kojim tetira aspekt svetlosti na bilo koji način, u bilo kojoj izražajnoj formi, a naziv Feniks Gala Vizum vezuje za likovni rad koji u svom konceptualnom aspektu dotiče pitanja univerzalnog stvaralačkog principa.

Živi u Beogradu.